تبلیغات


بازی فلش : دوچرخه سواری

توضیح کوتاه :

کلید جهت نمای بالا روی کیبورد : حرکت به جلو . کلید پایین : حرکت به عقب . کلیدهای چپ و راست : حفظ تعادل . کلید اسپیس space : تغییر جهت حرکت . کلید شیفت shift : جهش کوتاه به سمت بالا .