تبلیغات


بازی فلش : والیبال خرسی

توضیح کوتاه :

کلیدهای چپ و A : حرکت به چپ . کلیدهای راست و D : حرکت به راست . کلیدهای بالا و W : پرش .