تبلیغات


بازی فلش : نقطه آبی

توضیح کوتاه :

نقطه آبی رنگ را به کمک موس ، به منطقه قرمز رنگ برسانید . نباید به دیواره ها برخورد کنید . آمادگی مواجهه با هرگونه اتفاقی را داشته باشید!