تبلیغات

بازی فلش : دوچرخه سواری نمایشی

توضیح کوتاه :
کلید جهت نمای بالا (روی کیبورد) : حرکت به جلو . کلید جهت نمای چپ : چرخیدن در هوا . کلید جهت نمای پایین : تغییر جهت حرکت . کلید های z , x , c :اجرای حرکات نمایشی در پرش