تبلیغات


بازی فلش : دفاع از مزرعه

توضیح کوتاه :

بااستفاده از کلیک چپ موس و شلیک به سمت بشقاب پرنده ها ، از مزرعه و گاوها در برابر هجوم بیگانگان محافظت نمایید .