تبلیغات


بازی فلش : فوتبال

توضیح کوتاه :

برای زدن ضربه وجهت دادن به توپ باید بااستفاده از کلیک چپ و کشیدن موس ، پاسکاری کرده و گل بزنید .