تبلیغات

بازی فلش : گلایدر سواری

توضیح کوتاه :
کلیدهای جهت نمای چپ و راست (همزمان) :استارت برای پرش از کوه .کلید های جهت نمای بالا وپایین :بالا وپایین رفتن در آسمان . مراقب عقاب ها باشید.