تبلیغات


بازی فلش : گوی طلایی

توضیح کوتاه :

با استفاده از کلید چپ ، طوری محورها را جابجا کنید که فقط گوی طلایی به سمت پایین بیفتد .