تبلیغات


بازی فلش : طلایاب

توضیح کوتاه :

کلید های جهت نمای چپ و راست روی کیبورد : حرکت گاری به چپ و راست . کلید جهت نمای پایین : انداختن چنگک به طرف پایین . کلید جهت نمای بالا : کشیدن چنگک

به سمت بالا .