تبلیغات


بازی فلش : گلوله شنی

توضیح کوتاه :

با نگه داشتن کلیک چپ موس و رها کردن آن ، گلوله شنی را به سمت حریف پرتاب کنید .