تبلیغات


** این بازی برای افراد زیر 15 سال توصیه نمی شود **

بازی فلش : گربه پرانی

توضیح کوتاه :

با نگه داشتن کلیک چپ و سپس رها کردن آن ، گربه هارا به درون حفره ها پرتاب کنید .