تبلیغات


بازی فلش : کشاورز خوشحال

توضیح کوتاه :

ابتدا با کلیک چپ روی بیل و سپس کلیک روی قطعه زمین ، زمین را شخم بزنید ، دانه مورد نظر را بکارید و به کمک آب پاش ها محصول خود را پرورش داده و بااستفاده از سبد ،

محصول خود را برداشت کنید و درآمد کسب نمایید .