تبلیغات

بازی فلش : هواپیمای جنگی

توضیح کوتاه :
کلیدهای جهت نمای روی کیبورد : جهت حرکت هواپیما در آسمان . کلید اسپیسspace : تیر اندازی به طرف دشمن .