تبلیغات

بازی فلش : حباب ها

توضیح کوتاه :
کلید های جهت نمای روی کیبورد : نحوه حرکت حباب .