تبلیغات


بازی فلش : روح گیر

توضیح کوتاه :

کلیدهای جهت نمای چپ و راست روی کیبورد : حرکت به چپ و راست . کلید اسپیس space : انداختن چنگک به پایین و گرفتن روح .