تبلیغات


بازی فلش : ماشین تعمیری

توضیح کوتاه :

کلیدهای جهت نمای روی کیبورد : حرکت به چپ و راست و جلو و ترمز . بعد از هر دور باید ماشین را تعمیر کنید .