تبلیغات

بازی فلش : کامیون باری

توضیح کوتاه :
کلید جهت نمای بالا (روی کیبورد ) : حرکت به جلو . کلید جهت نمای پایین : دنده عقب . کلیدهای جهت نمای چپ وراست : کنترل کامیون هنگام پرش . کلید شیفت shift :
افزایش سرعت. کلید z : ترمز . کلید اسپیس space : استارت حرکت پس از بارگیری کامیون .