تبلیغات

بازی فلش : منچ

توضیح کوتاه :

با استفاده از کلیک چپ روی تاس ، بازی را شروع کنید، برای شروع باید عدد شش بیاورید. (رنگ مهره های شما سبز است ).