تبلیغات


بازی فلش : قهرمان

توضیح کوتاه :

کلیدهای چپ و راست روی کیبورد : حرکت به چپ و راست . به کمک کلید بزرگ اسپیس space روی کیبورد ، پرواز کنید وکسانی را که در آتش گرفتار شده اند نجات دهید .