تبلیغات

بازی فلش : نقطه یابی

توضیح کوتاه :

تصویر کوچکی که در بالا سمت چپ نمایش داده می شود را با دقت نگاه نموده ومکان نقطه های سفید را به خاطر بسپارید سپس مکان نقطه های سفید را روی 16 دایره

وسط ، مشخص نمایید .