تبلیغات

بازی فلش : پرتاب پنگوئن

توضیح کوتاه :

ابتدا با استفاده از کلیک چپ ، روی یکی از سه پنگوئن کلیک کنید سپس با کلیک های پیاپی بر روی پنگوئن ، از سقوط آن جلوگیری کنید . هرچه ارتفاع بیشتر ، امتیاز هم
بیشتر می شود.