تبلیغات
 
بازی فلش : پرتاب بشقاب

توضیح کوتاه :

با نگه داشتن کلیک چپ روی بشقاب و کشیدن موس به عقب ، بشقاب را به طرف سبد پرتاب کنید .