تبلیغات


بازی فلش : پرورش ماهی

توضیح کوتاه :

tank one : آکواریوم مخصوص پرورش ماهی . tank sell : آکواریوم مخصوص فروش ماهی ، که برای انتقال ماهی بالغ از آکواریوم مخصوص پرورش باید آن ماهی را به کمک

آکواریوم کوچکی که در پایین وجود دارد ، به آکواریوم مخصوص فروش انتقال دهید . supplies : خرید موادغذایی برای ماهی ها و لوازم برای آکواریوم . species : تعیین قیمت

برای هر ماهی ، که با استفاده از کلیک چپ روی ماهی بالغ وکشیدن آن به داخل آکواریوم کوچکی که در قسمت پایین - راست قرار دارد ، این کار را انجام می دهید .

sell fish : فروش ماهی های بالغی که در آکواریوم مخصوص فروش قرار داده اید . مواد غذایی و تخم ماهی را که در قسمت بالا - چپ قرار دارد به داخل آکواریوم بکشید .