تبلیغات

بازی فلش : پینگ پنگ تعادلی

توضیح کوتاه :

با استفاده از موس وحرکت آن به چپ و راست و بالا وپایین ، تعادل توپ را حفظ کنید .