تبلیغات


بازی فلش : لوله کشی

توضیح کوتاه :

با استفاده از کلیک چپ و چرخش لوله ها ، طوری لوله ها را به هم وصل کنید که پس از باز کردن شیر اصلی ،آب براحتی به سمت لوله خروجی سرازیر شود .