تبلیغات


بازی فلش : مرد یخی 5

توضیح کوتاه :

با کلیک چپ اول ، ارتفاع مورد نیاز جهت پرتاب را تعیین کنید سپس با کلیک دوم ، قدرت پرتاب را تعیین کنید .