تبلیغات


بازی فلش : تمرکز بابانوئل

توضیح کوتاه :

کلیک چپ موس را روی سر بابانوئل نگه داشته و او را از هدایا دور نگه دارید ، هر چه زمان بیشتری این عمل را انجام دهید ، قدرت تمرکزتان بیشتر می شود .