تبلیغاتبازی فلش : راننده خیالی

توضیح کوتاه :

کلید جهت نمای بالا : حرکت به جلو . کلید پایین : حرکت به عقب . کلیدهای چپ و راست : حفظ تعادل .