تبلیغات


بازی فلش : ضربه ایستگاهی

توضیح کوتاه :

زاویه ضربه ، ارتفاع ، چرخش توپ و قدرت شوت را تنظیم کنید و گل بزنید .